RODO

RODO

  1. Klauzula informacyjna (Polityka prywatności) dotycząca danych osobowych przetwarzanych przez:Prywatny Gabinet Psychoterapii Ad Sensum Edyta Naglarska-Ryćko, ul. Hoża 39/39; 00-001 Warszawa Zgodnie z Art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – „RODO”), informuję, że:
  2. Administratorem danych wskazanych w Zgodzie na przetwarzanie danych osobowych jest Prywatny Gabinet Psychoterapii Ad Sensum Edyta Naglarska-Ryćko, ul. Hoża 39/39; 00-001 Warszawa 
  3. Celem zbierania przeze mnie danych (w tym danych szczególnych tzw. wrażliwych) jest świadczenie usług psychoterapeutycznych lub przetwarzanie dla celów księgowych – zgodnie z art. 6 p. 1, lit. a-c oraz art. 9 p. 2, lit. a, c, j Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).
  4. W związku z powyższym przysługuje Pani/Panu prawo do: cofnięcia zgody w dowolnym momencie, dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.: do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania umowy, tj. świadczenia usług psychoterapeutycznych lub edukacyjnych. W przypadku niepodania danych wykonanie umowy (realizowanie w/w usług) nie będzie możliwe lub będzie znacznie ograniczone.
  6. W przypadku żądania imiennych faktur lub rachunków dane udostępnione przez Panią/Pana będą przekazane i przetwarzane przeze mnie tzn. Prywatny Gabinet Psychoterapii Ad Sensum Edyta Naglarska-Ryćko, ul. Hoża 39/39; 00-001 Warszawa. Udostępnieniu podlegać będą dane zwykłe (imię, nazwisko, nazwa podmiotu gospodarczego, NIP lub PESEL, adres) oraz rodzaj i ilość otrzymanych usług. Poza tym, odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
  7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
  8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych lub do czasu wycofania zgody.